Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

Wykonanie oznakowania poziomego ulic na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=436&idmp=4&r=r

Przetarg ustny nieograniczony – Sprzedaż drewna opałowego, kłody pochodzące z wycinki drzew przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).

http://Ogłoszenie – Sprzedaż drewna opałowego.

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.

http://Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Wykonanie nakładek mineralno – bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019 wraz z robotami towarzyszącymi.

UWAGA !!! TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 LUTY 2019 ROKU GODZINA 10:45

http://Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

http://Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.

http://Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (Gmina Tarnowskie Góry)