Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020

Przedmiot zamówienia obejmuje odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych materiałami
do oznakowania cienkowarstwowego (farbami) i grubowarstwowego wraz z wykonaniem mechanicznego
oczyszczenia jezdni dróg przed malowaniem zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym.

 

⇒ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami ⇐

Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=511&idmp=21&r=r

Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=507&idmp=21&r=r

Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap II.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=509&idmp=4&r=r

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu DP 3222S, ulica Mickiewicza w Zbrosławicach.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=507&idmp=21&r=r

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S, ulica Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S, oraz ulica Oświęcimska w Zbrosławicach w ramach programu bezpieczny pieszy.

Nasadzanie drzew w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem pni oraz pielęgnacją nasadzonych drzew.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=498&idmp=21&r=r

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=501&idmp=21&r=r

Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=500&idmp=21&r=r

Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=502&idmp=21&r=r