zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając
na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych
do nich, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że zgodnie z art. 29 i 30 ustawy
o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod
nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to,
że oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji
(minimalna średnica rury pod zjazdem winna wynosić 40 cm). W przypadku zamiaru budowy bądź
przebudowy zjazdu należy bezwzględnie wystąpić do Zarządcy Drogi z wnioskiem o wydanie takiego
pozwolenia. Opis procedury oraz wnioski do pobrania znajduje się w zakładce załatwianie spraw:

 

⇒ Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu ⇐
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich informuje że w związku z warunkami atmosferycznymi
(silnymi opadami deszczu ) z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg
wprowadza awaryjne zamknięcie drogi powiatowej 3268 S – ul. Szybowa w Radzionkowie.
Powyższy stan zostanie utrzymany do poprawy warunków pogodowych.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych materiałami
do oznakowania cienkowarstwowego (farbami) i grubowarstwowego wraz z wykonaniem mechanicznego
oczyszczenia jezdni dróg przed malowaniem zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym.

 

⇒ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami ⇐
Informujemy że  od poniedziałku (18 maja 2020r.) w związku z remontem ul. Powstańców Śląskich
w Tarnowskich Górach będzie ona zamknięta dla ruchu !
Objazd wyznaczono ulicami: Opolską, Sobieskiego, Sienkiewicza – zgodnie z zamieszczoną mapą.
Uwaga! Dojazd do przychodni Bi-Med będzie możliwy od ulicy Kościuszki, Opolskiego i Bema.
Przystanki autobusowe zostaną przeniesione na ulicę Sobieskiego.
Dojazd do posesji będzie możliwy w ograniczonym zakresie.
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że z dniem 01.01.2020 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:
A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN
B) WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN
Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 Santander Bank Polska S.A.
C) WYDANIE ZEZWOLENIA ZA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I – III
D) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach:
13 1090 1186 0000 0001 4373 Santander Bank Polska S.A.