ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Działalność i zrealizowane zadania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH ZADAŃ OBEJMUJE:

 • Stan techniczny dróg powiatowych po przeglądzie
 • Remonty nawierzchni dróg powiatowych
 • Pozostałe remonty infrastruktury drogowej
 • Zadania inwestycyjne
 • Oznakowanie poziome
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni (zamiatanie)
 • Konserwacje sygnalizacji świetlnych
 • Prowadzenie Akcji Zima
 • Zakup materiałów
 • Zakres i wycena zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i zabezpieczeniem drógpowiatowych przez służbę interwencyjną Zarządu Dróg Powiatowych
 • Zakup wyposażenia
 • Zakup usług pozostałych
 • Zestawienie wprowadzonych stałych organizacji ruchu
 • Zestawienie ilościowe wydanych decyzji administracyjnych

WYKAZ SPRAWOZDAŃ:

 • Do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.), zwanej dalej UzD.
 • Podmiot publiczny przekazuje (oraz publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub swojej stronie internetowej) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku (art. 11 ustawy UzD).

WYKAZ RAPORTÓW:

⇒ Raport o stanie dostępności za okres od 20 września 2019 roku do 1 stycznia 2021 roku

Skip to content