ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Wykonanie barier ochronnych skrajnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach


Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych


Remonty przepustów na drogach powiatowych z podziałem na części DZP.12.13.09.2023


” Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych”


Remont drogi powiatowej nr 3271S – ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach DZP.11.31.08.2023


Plan zamówień 2023(5)


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2023 w roku (bieżące utrzymanie)


Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z podziałem na zadania częściowe


Zimowe utrzymanie dróg Powiatu Tarnogórskiego w sezonie 2023/2024 z podziałem na zadania


zaproszenie do złożenia oferty II w postępowaniu pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na biura – dokończenie inwestycji” II


„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2023 w roku (bieżące utrzymanie)”


„Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach” DZP.06.15.06.2023


” Wynajem inspektora nadzoru ds. obiektów inżynierskich”


„ Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2023” z podziałem na części.”


„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnogórskich Górach w 2023 w roku (bieżące utrzymanie)”


„Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul. Srebrnej” w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice”.


Regulamin udzielania zamówień o wart szacunkowej do kwoty netto 130 tys zł


„Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych, ograniczonych krawężnikami administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2023r.”


Aktualizacja Planu postępowań powyżej 130 tys zł netto


Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach na miejsce wbudowania


„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”


Zaproszenie do składania ofert – Zakup wraz z dostawa masy z mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno


Plan postępowań na rok 2023


„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”


„Konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawa sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych a także planowanych do wprowadzenia dedykowanych przejść dla pieszych z oświetleniem asymetrycznym w ciągu dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w okresie do 31.12.2024r”.


„Usunięcie i zezrębkowania samosiewów drzew i krzewów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice DP 3215S i Miasteczko Śląskie DP 3256S”

„Usunięcie i zezrębkowania samosiewów drzew i krzewów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice DP 3215S i Miasteczko Śląskie DP 3256S”

Procedura udzielania zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł netto .USŁUGA

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=624&idmp=4&r=r


Aktualizacja Planu Postępowań 7


„Dostawa paliw płynnych w 2023 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach”


„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – Dokumentacja projektowa Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”


„Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”


Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC , ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach , którego interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem. w okresie 36 miesięcy 2022-2025 z podziałem na dwie części” Nr. postępowania DZP.26.14.10.2022


Aktualizacja planu postępowań 2022 (6)


Aktualizacja planu postępowań 2022


„Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235 S i 2351 S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim – dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe”


„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – dokumentacja projektowa”


„Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 – Sadzenie drzew”„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach wraz z dostawą na miejsce wbudowania” Zadanie nr 4 ( IV część zamówienia )


„Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków w sezonie 2022/2023, Powiat Tarnogórski”


WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ REMONTU ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU POD DROGĄ POWIATOWĄ NR 3225 S W CIĄGU UL. DWORCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEZCHLEBIE, GMINA ZBROSŁAWICE”


„Zakup traktora wraz z osprzętem”


„Zakup traktora wraz z osprzętem”


Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 z podziałem na zadania częściowe


Remonty obiektów mostowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach


Zakup traktora wraz z osprzętem


Remonty przepustów będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.


„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach wraz z dostawą na miejsce wbudowania” Zadanie nr 3 ( III część zamówienia )


Remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022


Aktualizacja planu postępowań 2022


Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022


Przebudowa DP 2445 S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach


Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego – 2022 r.


Zakup masy mineralno – bitumicznej „warstwa ścieralna” dostawa w termosach” wraz z dostawą na miejsce wbudowania. Zadanie nr 2 (II część zamówienia)


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku


Aktualizacja planu postępowań 2022


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa DP 3261 S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie”


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku


Zakup masy mineralno – bitumicznej „warstwa ścieralna dostawa w termosach” wraz z dostawą na miejsce wbudowania. Zadanie nr 1 (I część zamówienia)


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego w ilości 20,70m3


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego w ilości 14,33m3


Zakup masy mineralno – bitumicznej „warstwa ścieralna dostawa w termosach” wraz z dostawą na miejsce wbudowania.Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021 z podziałem na zadania częściowe.


Remont obiektów mostowych oraz przepustów będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.


Remont poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Remonty kapitalne oraz cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Wykonanie elementów oznakowania poziomego nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”.


Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S, ulica Główna w Zendku”.


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy DP 3290 S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach.


Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.


Przebudowa DP 3210 S i DP 3207 S ul. Główna w Zendku.


Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020


Budowa chodnika w ciągu DP 3242 S ul. 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.


Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.


Przebudowa drogi powiatowej 3200 S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap II.


Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu DP 3222 S ul.Mickiewicza w Zbrosławicach.


Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210 S i DP 3207 S ul. Główna w Zendku”.


Nasadzanie drzew w ciągu DP 3271 S ul.Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu DP 3200 S ul. Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem pni oraz pielęgnacją nasadzonych drzew.


Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.


Przebudowa DP 3299 S ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.


Skip to content