zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.


Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.


Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b)3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.


Modernizacja nawierzchni DP 3257S, Ulica Imielów w Miasteczku Śląskim.


Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie oraz montaż bram wraz z ogrodzeniem wiat na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54.


Zaproszenie do składania ofert – Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez tutejszy Zarząd Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.


Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b) 3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.


Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2018


Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Knosały do skrzyżowania z ulicą Piwną.


Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.


Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ulica Główna w Zendku”, i/lub ZADANIE NR 2 „Rozbudowa DP 3271 w Radzionkowie.


Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim.


Przebudowa mostu w ciągu DP 2352 S w m. Kalety w ciągu ulicy Drozdka


Remont nawierzchni chodników i dróg powiatowych nr: a) 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie (chodnik); i/lub b) 3275S ulica Legionów w Tarnowskich Górach.


Wymiana dylatacji oraz wymiana łożysk wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach


Przetarg nieograniczony nr II – Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018.


Przetarg nieograniczony nr II – Wykonanie malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów betonowych i stalowych mostu drogowego nad rz. Mała Panew w ciągu DP 3235S


Remont nawierzchni chodników i dróg powiatowych nr: a) 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie (chodnik); b) 3275S ulica Legionów w Tarnowskich Górach.


Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018.


Wykonanie malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów betonowych i stalowych mostu drogowego wraz z częściową likwidacją ubytków w elementach betonowych dla mostu drogowego nad rz. Mała Panew.


Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3256S ulica Łokietka w Miasteczku Śląskim; b) 3285S ulica Płonki w Tarnowskich Górach.


Budowa chodnika w ciągu ulicy Lasowickiej i ulicy 3 – Maja w Świerklańcu (zaprojektuj i wybuduj).


Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3312 S ulica Lubliniecka w Kaletach; b) 2901S ulica Wiejska w Świniowicach; c) 3215 S ulica Wieczorka w Wilkowicach.