ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

URZĄD NIECZYNNY

Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 r. przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych:

 1. Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzgodnienia z zarządcą tej drogi, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=518&idmp=19&r=r.
 2. W następnej kolejności zostanie wydana decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=176&idmp=19&r=r.
 3. Plakaty wyborcze, banery muszą zostać umieszczone w pasie drogowym w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie mogą być umieszczane na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscu, w którym umieszczenie materiałów wyborczych powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
 5. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w punktach powyższych przedmiotowe reklamy będą zdemontowane przez brygady interwencyjne oraz zostaną zmagazynowane na terenie siedziby ZDP i udostępnione do odbioru w terminie 14 dni w godzinach pracy Urzędu.

URZĄD NIECZYNNY

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice

 1. Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej w Ożarowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
 2. Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul. Srebrnej.

URZĄD NIECZYNNY

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 01/2024 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 5 stycznia 2024 roku w piątek 29 marca 2024 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 roku) Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

Wykonanie barier ochronnych skrajnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach.

Przebudowa DP 3224S  ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach, której rozpoczęcie prac jest planowane na listopad 2023 roku będzie polegać na:

 • wymianie warstw bitumicznych jezdni,
 • pełnej wymianie konstrukcji drogi,
 • budowie ciągu pieszo rowerowego,
 • budowie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami,
 • wykonanie odwodnienia drogi przez odtworzenie rowów otwartych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zakończenie prac przewidujemy w III kwartale 2025r.

Remont odcinka ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach

Rozpoczął się remont drogi powiatowej 3280 S – ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ronda SMZT do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Ruch na przedmiotowym odcinku prowadzony jest wahadłowo. Prace polegać będą na frezowaniu nawierzchni, wymienianie części podbudowy i położenia nowej nakładki asfatowej. Roboty drogowe prowadzone będą przez najbliższe trzy tygodnie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

” Wynajem inspektora nadzoru ds. obiektów inżynierskich”

OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ 3268 S UL. SZYBOWEJ W RADZIONKOWIE

Informujemy, że od dnia 10 maja br., w godzinach popołudniowych zostanie otwarty przejazd pod wiaduktem na ul. Szybowej w Radzionkowie. Na przedmiotowym odcinku drogi zostały uzupełnione ubytki.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

INFORMACJA

Tutejszy Zarząd Dróg informuje, że w piątek, to jest 7 kwietnia 2023 roku przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach 7:00 – 13:00.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA – KARY ADMINISTRACYJNE

 

W związku z licznymi pracami w pasie drogowym dróg powiatowych bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
przypominamy o konieczności przedłożenia wniosku na zajęcie pasa celem przeprowadzenia planowanych prac.
Ponadto informujemy, że  przedmiotowe wnioski należy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej pod wskazanym adresem:
https://www.zdp.tgory.pl/zalatwianie-spraw/

 

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1693)
za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
karę pieniężną w wysokości  10 – krotności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (art. 29a i 40 o drogach publicznych)
zgodnie z Uchwałą nr L/429/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1032 z dnia 6 lutego 2023 roku).

 

UWAGA zmiana numerów rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych:

 

1) WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I i II
2) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Bank Millennium S.A. 16 1160 2202 0000 0005 4587 0247 – rachunek bieżący
3) WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Bank Millennium S.A. 62 1160 2202 0000 0005 4587 0486 – rachunek depozytowy

 

Zamknięcie drogi powiatowej 3268 S – ul. Szybowa w Radzionkowie.

Informujemy, że z dniem 27 grudnia br., zamknięto na czas nieokreślony przejazd pod wiaduktem
na ul. Szybowej w Radzionkowie z uwagi na uszkodzenie nawierzchni drogi powiatowej.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

WAŻNA INFORMACJA

W związku z trwającym remontem budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych,
informujemy, że przez pewien czas mogą wystąpić utrudnienia z możliwością połączenia telefonicznego
w celu uzyskania informacji lub załatwienia sprawy.
Zgodnie z powyższym zwracamy się z prośbą aby kontaktować się
mailowo na adres naszej jednostki: zdp@zdp.tgory.pl
Za wszelkie niedogodności nie wynikłe z naszej strony serdecznie przepraszamy.

AKCJA ZIMA 2022/2023

 

INFORMACJA:
Od dnia 17 listopada br.  rozpoczynamy Akcję Zima na terenie powiatu tarnogórskiego.
Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatowych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,  który prowadzi całodobowe dyżury.
Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima
pod numerami telefonu: 32 285 48 62  lub 607 930 002 oraz mailem zdp@zdp.tgory.pl
Interwencje można również zgłaszać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
pod numerem telefonu: 32 381 25 00.

 

WYKAZ POZOSTAŁYCH ZARZĄDCÓW DRÓG:
1) Drogami krajowymi A1, S1, DK 11, DK 78 i DK 94
zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gov.pl/web/gddkia-katowice/dane-teleadresowe
2) Drogami wojewódzkimi DW 789, DW 907, DW 908, DW 911, DW 912, DW 913
zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/dokument/1504852817,1132215380
3) Drogami gminnymi zarządza

Remont budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z remontem budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
Sugerujemy, kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania w Państwa sprawie.
Dokumenty w wersji papierowej prosimy składać bezpośrednio do sekretariatu tutejszego Urzędu lub przesłać mailowo.

 

Dane do kontaktu:
tel. (032) 285 48 62
mail: zdp@zdp.tgory.pl

 

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w roku 2022.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg na utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 z podziałem na zadania częściowe.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod linkami:
⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=603&idmp=4&r=r
⇒ https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000300109%2F01
⇒ https://platformazakupowa.pl/transakcja/650435

 

Ulica Górnicza od 1 stycznia 2022 roku drogą gminną.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXXIV/308/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie pozbawienia drogi nr 3301 S ulicy Górniczej w Tarnowskich Górach kategorii drogi powiatowej
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 5 października 2021 roku poz. 6221) oraz Uchwałą  nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej
nr 3301 S – fragment ul. Górniczej w Tarnowskich Górach i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 7 października 2021 roku poz. 6382),
informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku jest to droga gminna.
W związku  z powyższym wszelkie skargi, zapytania, pisma i wnioski należy kierować bezpośrednio do:
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piastowskiej 8.

 

 

7 STYCZNIA 2022 ROKU ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BĘDZIE NIECZYNNY.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 23/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach z dnia 1 grudnia 2021 roku
w piątek 7 stycznia 2022 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 1 stycznia 2022 roku)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy po długim weekendzie w poniedziałek 10 stycznia 2022 roku
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy Państwa do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl

Akcja zima 2021/2022

 

INFORMACJA:

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatowych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,  który prowadzi całodobowe dyżury.
Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima
pod numerami telefonu: 32 285 48 62  lub 607 930 002 oraz mailem zdp@zdp.tgory.pl
Interwencje można również zgłaszać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
pod numerem telefonu: 32 381 25 00.

 

WYKAZ POZOSTAŁYCH TELEFONÓW:

 

24 grudnia 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych będzie nieczynny.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach z dnia 4 stycznia 2021 roku
w piątek 24 grudnia 2021 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 roku)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy po świętach dnia 27 grudnia br.
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy Państwa do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl

!!UWAGA!! Utrudnienia w ruchu w miejscowości Tarnowskie Góry – centrum , rejon ronda im. Ranoszka (przy hali targowej)

INFORMACJA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że dnia 4 października 2021 (poniedziałek)
zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
Rondo im. ppłk. pilota Gerarda Ranoszka (rondo przy hali targowej w Tarnowskich Górach),
która będzie polegać na remoncie nawierzchni ronda wraz z jego wlotami, planowany zakres prac
obejmuje również ul. Piłsudskiego w stronę dworca, ul. Piłsudskiego, ul. Bytomską do wysokości ul. Oświęcimskiej
oraz wlot ul. Sienkiewicza, ul. Sobieskiego i ul. Nakielskiej.
⇒ Prace prowadzone będą pod ruchem, w związku z powyższym za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
⇒ Planowany termin przywrócenia docelowej organizacji ruchu: 25 października 2021 roku (poniedziałek).

 

SCHEMAT:

Otwarcie ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.

INFORMACJA:

Dobiega końca inwestycja związana z przebudową drogi powiatowej 3299 S ulica Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach,
która została otwarta dla ruchu kołowego z dniem 1 czerwca br. w związku z tym zwracamy się z prośbą o zachowanie
ostrożności z uwagi na prowadzone prace wykończeniowe i porządkowe.

 

O INWESTYCJI:

Projekt zakładał budowę dwóch rond. Jedno z nich powstało na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Sienkiewicza
i Styczyńskiego, natomiast drugie – na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Opolskiej.
Jezdnia na całej długości posiada stałą szerokość 6,5 metra, wyremontowane zostały chodniki.
Wybudowany został nowy przystanek autobusowy wraz zatokami oraz miejsca postojowe.
Całość inwestycji zamyka się kwotą 5,5 mln złotych.
Zadanie w 50% dofinansowane zostało przez Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast drugą połowę stanowi wkład
finansowy Powiatu Tarnogórskiego i Gminy Tarnowskie Góry. Generalnym wykonawcą zadania jest firma Hucz z Boronowa.

 

GALERIA:

Urząd nieczynny dnia 4 czerwca 2021 roku.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach z dnia 4 stycznia 2021 roku
w piątek 4 czerwca 2021 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 1 maja 2021 roku)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy po długim weekendzie 7 czerwca br.
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy Państwa do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl

Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach – zamknięcie skrzyżowania.

W związku z budową drugiego ronda od 23 kwietnia (piątek) skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich
i Opolskiej będzie zamknięte.
Objazd wyznaczono ulicami: Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Legionów, Bytomską, Piłsudskiego, Pokoju
i Bohaterów Monte Cassino. Prace potrwają około miesiąca .
Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy do kierowców o dostosowanie się do oznakowania drogowego.

 

Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach – zamknięcie skrzyżowania.

Uwaga kierowcy, będą utrudnienia !!!
W związku z budową ronda od 1 lutego (poniedziałek) skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich, Styczyńskiego,
Sienkiewicza będzie zamknięte.
Objazd wyznaczono ulicami: Monte Casino, Pokoju, Sobieskiego. Prace potrwają około dwa miesiące.
Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy do kierowców o dostosowanie się do oznakowania drogowego.
O kolejnych etapach remontu i ich wpływie na organizację ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.

 

 

Mapa objazdu:

 

24 grudnia 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych będzie nieczynny.

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia br. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy po Świętach 28 grudnia.
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl

 

Rozbudowa DP 3207 S, 3210 S ul. Głównej w Zendku

Przedstawiamy do wglądu dokumentację projektową do zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w granicach pasa drogowego w ramach zadania
Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S- ulica Główna w Zendku”:

 

 

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony prosimy o kontakt:
pod numerem telefonu: (32) 285 48 62
lub mailowo na adres: zdp@zdp.tgory.pl

OTWARCIE RONDA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W RADZIONKOWIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, informuje, że od dnia 23 października br.
zostaje przywrócona stała organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
przy zbiegu ulic: Sikorskiego, Nałkowskiej, Kużaja i Artura w Radzionkowie.

KOMUNIKAT Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS–CoV–2 oraz zgodnie z decyzją Rady Ministrów, podjęte zostały
szczególne środki ostrożności. Wszystkie sprawy urzędowe – w miarę możliwości
– omawiać i załatwiać telefonicznie /32/ 285 48 62, odpowiedzi na pisma i wnioski kierowane
będą pocztą zwykłą bądź mailowo na wskazany przez Państwa adres. Wszelkie wizje w terenie,
spotkania i przyjmowanie interesantów wstrzymane są w Urzędzie do odwołania wspomnianego
zagrożenia.

Strony przyjmowane są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Dokumenty w wersji papierowej prosimy składać pocztą zwykłą, mailowo lub do skrzynki
podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku.

 

Zmiana w organizacji ruchu na rondzie im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Radzionkowie.

Informujemy, że w dniu 12 września br., tj. sobota, nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu
o ruchu okrężnym ul. Sikorskiego, ul. Nałkowskiej oraz ul. Kużaja w Radzionkowie udostępniona
dla ruchu zostanie dotychczas zamknięta część od strony ul. Artura, w tym że wjazd na ulicę Artura
pozostanie w dalszym ciągu zamknięty. Natomiast zamknięciu ulegnie fragment ronda od strony
ul. Sikorskiego.

 

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 3217 S ulica Wiejska w Księżym Lesie

ZDP TG informuje, że w dniu 15 września br., tj. wtorek, w związku z pilną potrzebą przeprowadzenia
remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej 3217 S – ul. Wiejska w Księżym Lesie, gm. Zbrosławice
zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu odcinka drogi objętego
pracami dla ruchu kołowego. Objazd poprowadzono przez miejscowości:
Wilkowice – Miedary – Połomia – Jasiona.
Dokładna lokalizacja zamknięcia przedstawiona jest na załącznikach.

 

Remont opaski na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym Ronda Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Radzionkowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z otrzymanym zatwierdzeniem
nr ID.7121.1.346.2020 czasowej zmiany organizacji ruchu w sprawie zabezpieczenia prac związanych
z remontem opaski na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym Ronda Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki w Radzionkowie wprowadza przedmiotową organizacje ruchu z dniem 4 sierpnia br.
do odwołania.
Ponadto informujemy, że:
1) objazdy wyznaczono drogami: Nałkowskiej, Sikorskiego, Skotnicką, Edwarda Pawlaka, Kużaja,
Nieznanego Żołnierza, Bezpieczną, Artura,
2) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych 17 i 94
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1835/ ⇐
3) w związku z odpustem parafialnym Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radzionkowie
dnia 15 sierpnia br. prace zostaną wstrzymane celem umożliwienia zamknięcia dla ruchu
kołowego odcinka drogi gminnej ul. Ks. Pawlaka, tablice objazdowe typ F-9 zostaną zasłonięte.

 

Remont odcinka drogi powiatowej 2352 S – ul. Kaletańska na odcinku Boruszowice Osiek – Mikołeska

W związku z remontem i zamknięciem odcinka drogi powiatowej 2352 S – ul. Kaletańska na odcinku
pomiędzy Boruszowicami (Osiek) a Mikołeską w dniach od 11 sierpnia do 25 sierpnia br. wyznaczony
zostaje objazd dla samochodów osobowych. Na czas prowadzonych prac zostaje zawieszona
komunikacja publiczna na wskazanym wyżej odcinku drogi.

 

Zamknięcie dla ruchu kołowego drogi powiatowej 2902 S – ul. Wiejskiej na odcinku Kamieniec – Księży Las

W związku ze stwierdzonym w dniu wczorajszym to jest 6 lipca br. awaryjnym stanem przepustu
drogowego w ciągu drogi powiatowej DP 2902 S – ul. Wiejska na odcinku Księży Las – Kamieniec
informujemy, że w dniu dzisiejszym dokonano zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu na przedmiotowym
przepuście. W dniu 8 lipca nastąpi jego naprawa z koniecznym zamknięciem dla ruchu kołowego
ul. Wiejskiej w planowanych godzinach od 800 do 1700. Wobec powyższego informujemy o konieczności
zawieszenia w wymienionych godzinach kursów  w obu kierunkach linii autobusowych nr 153 i nr 191
(linie 739 i 791 w okresie wakacyjnym nie kursują). Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku
zawieszenia linii autobusowych możliwa jest obsługa przystanków „Łubki Pętla” i „Kamieniec
Gospodarstwo Rolne” z kierunku od/do miejscowości Kamieniec.

 

Informacja na temat budowy i przebudowy zjazdów wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami.

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając
na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych
do nich, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że zgodnie z art. 29 i 30 ustawy
o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod
nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to,
że oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji
(minimalna średnica rury pod zjazdem winna wynosić 40 cm). W przypadku zamiaru budowy bądź
przebudowy zjazdu należy bezwzględnie wystąpić do Zarządcy Drogi z wnioskiem o wydanie takiego
pozwolenia. Opis procedury oraz wnioski do pobrania znajduje się w zakładce załatwianie spraw:

 

⇒ Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu ⇐

Zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej DP 3268 S ul. Szybowa w Radzionkowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich informuje że w związku z warunkami atmosferycznymi
(silnymi opadami deszczu ) z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg
wprowadza awaryjne zamknięcie drogi powiatowej 3268 S – ul. Szybowa w Radzionkowie.
Powyższy stan zostanie utrzymany do poprawy warunków pogodowych.

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020

Mapa objazdów związana z Przebudową ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.

Informujemy że  od poniedziałku (18 maja 2020r.) w związku z remontem ul. Powstańców Śląskich
w Tarnowskich Górach będzie ona zamknięta dla ruchu !
Objazd wyznaczono ulicami: Opolską, Sobieskiego, Sienkiewicza – zgodnie z zamieszczoną mapą.
Uwaga! Dojazd do przychodni Bi-Med będzie możliwy od ulicy Kościuszki, Opolskiego i Bema.
Przystanki autobusowe zostaną przeniesione na ulicę Sobieskiego.
Dojazd do posesji będzie możliwy w ograniczonym zakresie.

Zmiana numeru rachunku bankowego dotycząca opłat skarbowych za wydanie zezwoleń, zjazdów publicznych, zajęć pasa drogowego oraz pełnomocnictwa.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że z dniem 01.01.2020 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:
A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN
B) WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN
Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 Santander Bank Polska S.A.
C) WYDANIE ZEZWOLENIA ZA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I – III
D) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach:
13 1090 1186 0000 0001 4373 8088 Santander Bank Polska S.A.
Skip to content