ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Załatwianie spraw

WAŻNE INFORMACJE:

• Kompletne wnioski rozpatrywane są zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu Dróg bez zbędnej zwłoki jednak nie później
niż w ciągu miesiąca licząc od daty wpływu do Urzędu, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty wpływu do Urzędu.
• Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 775) w przypadku braków formalnych we wniosku, rozpatrzenie nastąpi po ich
uzupełnieniu, o czym strona składająca wniosek zostanie poinformowana pismem.
• Decyzje, zezwolenia, oświadczenia i odpowiedzi na pisma wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej,
na wniosku istnieje możliwość wskazania odbioru osobistego.

 

UWAGI:

1) Wnioski oraz wymagane załączniki należy wypełnić czytelnie, niebieskim długopisem.

Nie należy używać flamastrów ani ołówków.

2) Zwracamy się z prośbą o nieingerowanie w układ i nieprzerabianie składanych wniosków

oraz przekreślania lub dopisywania słów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

3) Wnioski o wydanie warunków technicznych na umieszczanie liniowych urządzeń obcych,

na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

prosimy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

4) Jednocześnie do przedmiotowych wniosków należy obowiązkowo dołączyć plan sytuacyjny 

lub mapę do celów projektowych z oznaczeniem przewidzianego zajęcia z podaniem wymiarów

w skali 1:1 000 lub 1:500.

5) Ponadto przypomina się, że we wnioskach na zajecie pasa drogowego należy uwzględniać

powierzchnię wykonywanych przewiertów lub przecisków w pasie drogowym.

 

OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI DO POBRANIA:

aktualizacja: 15 listopada 2023 roku

 

AKTUALNA UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIEŃSTWA

 

A. PROCEDURA ZWIĄZANA Z LOKALIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ ZJAZDU, UZGODNIENIEM DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ ZJAZDU, POŁĄCZENIEM DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ, POTWIERDZENIEM ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU
1. Wniosek na lokalizację, przebudowę lub likwidację zjazdu – etap I
2. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej zjazdu – etap II
WR–D–33 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ZJAZDÓW, WYJAZDÓW I WJAZDÓW
3. Wniosek o wydanie potwierdzenia istniejącego zjazdu z drogi publicznej
4. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

 

B. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZGODNIENIEM LOKALIZACJI, PRZEBUDOWY
LUB REMONTU OGRODZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu obiektu budowlanego położonego przy drodze publicznej
2. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu ogrodzenia położonego przy drodze publicznej

 

C. PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYRAŻENIEM ZGODY I WYDANIEM WARUNKÓW TECHNICZNYCH
NA UMIESZCZENIA LINIOWYCH URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM
1. Wniosek na lokalizację liniowych urządzeń obcych w pasie drogowym

 

D. PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIA LINIOWYCH URZĄDZEŃ
OBCYCH W PASIE DROGOWYM, OBIEKTÓW HANDLOWYCH I REKLAM, ZGŁASZANIA AWARII
1. Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót
2. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
3. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
⇒ 4. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym
⇒ 5. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji innych obiektów /rusztowanie, zwyżka, kontener, schody/ w pasie drogowym
⇒ 6. Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych /rusztowanie, zwyżka, kontener, schody/, handlowych i reklam

 

E. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZGODNIENIEM PROJEKTU STAŁEJ, CZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU DROGOWEGO, WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO I i II KATEGORII
⇒ 1. Wniosek o uzgodnienie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
⇒ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

F. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZYSKANIEM ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW,
KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM
/Wniosek w trakcie opracowania/

 

G. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
⇒ 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

H. POZOSTAŁE WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI
⇒ 1. Pełnomocnictwo szczególne
⇒ 2. Wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji 
⇒ 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
⇒ 4. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu (decyzja, pismo)
Skip to content