ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Załatwianie spraw

WAŻNE INFORMACJE:

• Kompletne wnioski rozpatrywane są zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu Dróg bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca licząc od daty wpływu do Urzędu, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty wpływu do Urzędu.

• Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz. 572) w przypadku braków formalnych we wniosku, rozpatrzenie nastąpi po ich uzupełnieniu, o czym strona składająca wniosek zostanie poinformowana pisemnie.

• Decyzje, zezwolenia, oświadczenia i odpowiedzi na pisma wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na wniosku istnieje możliwość wskazania odbioru osobistego.

 

UWAGI:

1) Wnioski oraz wymagane załączniki należy wypełnić czytelnie, niebieskim długopisem. Nie należy używać flamastrów ani ołówków.

2) Zwracamy się z prośbą o nieingerowanie w układ i nieprzerabianie składanych wniosków oraz przekreślania lub dopisywania słów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

3) Wnioski o wydanie warunków technicznych na umieszczanie liniowych urządzeń obcych,  na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym prosimy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

4) Jednocześnie do przedmiotowych wniosków należy obowiązkowo dołączyć plan sytuacyjny lub mapę do celów projektowych z oznaczeniem przewidzianego zajęcia z podaniem wymiarów w skali 1:1 000 lub 1:500.

5) Ponadto przypomina się, że we wnioskach na zajecie pasa drogowego należy uwzględniać powierzchnię wykonywanych przewiertów lub przecisków w pasie drogowym.

 

OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI DO POBRANIA:

aktualizacja: 20 czerwca 2024 roku

 

AKTUALNA UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIEŃSTWA

 

A. PROCEDURA ZWIĄZANA Z LOKALIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ ZJAZDU, UZGODNIENIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZJAZDU, POŁĄCZENIEM DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ, POTWIERDZENIEM ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU

1. Wniosek na lokalizację, przebudowę lub likwidację zjazdu – etap I

2. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej zjazdu – etap II

WR–D–33 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ZJAZDÓW, WYJAZDÓW I WJAZDÓW

3. Wniosek o wydanie potwierdzenia istniejącego zjazdu z drogi publicznej

4. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

 

B. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZGODNIENIEM LOKALIZACJI, PRZEBUDOWY LUB REMONTU OGRODZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu obiektu budowlanego położonego przy drodze publicznej

2. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu ogrodzenia położonego przy drodze publicznej

 

C. PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYRAŻENIEM ZGODY I WYDANIEM WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA UMIESZCZENIA LINIOWYCH URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM

1. Wniosek na lokalizację liniowych urządzeń obcych w pasie drogowym

 

D. PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIA LINIOWYCH URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM, OBIEKTÓW HANDLOWYCH I REKLAM, ZGŁASZANIA AWARII

1. Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót

2. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

3. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego

⇒ 4. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym

⇒ 5. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji innych obiektów /rusztowanie, zwyżka, kontener, schody/ w pasie drogowym

⇒ 6. Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych /rusztowanie, zwyżka, kontener, schody/, handlowych i reklam

 

E. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZGODNIENIEM PROJEKTU STAŁEJ, CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO, WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO I i II KATEGORII

⇒ 1. Wniosek o uzgodnienie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu

⇒ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

F. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZYSKANIEM ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW, KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM

/Wniosek w trakcie opracowania/

 

G. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ

⇒ 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

H. POZOSTAŁE WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

⇒ 1. Pełnomocnictwo szczególne

⇒ 2. Wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji 

⇒ 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

⇒ 4. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu (decyzja, pismo)

Skip to content