ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Załatwianie spraw

WAŻNE INFORMACJE:

Kompletne wnioski rozpatrywane są zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu Dróg bez zbędnej zwłoki jednak
nie później niż w ciągu miesiąca licząc od daty wpływu do Urzędu, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty wpływu do Urzędu.
Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021. poz. 735) w przypadku braków formalnych we wniosku, rozpatrzenie nastąpi
po ich uzupełnieniu, o czym strona składająca wniosek zostanie poinformowana pismem.
Decyzje, zezwolenia, oświadczenia i odpowiedzi na pisma wysyłane są pocztą zwykłą, na wniosku
istnieje możliwość wskazania odbioru osobistego.

 

UWAGA:

Wnioski oraz wymagane załączniki należy wypełnić czytelnie, niebieskim długopisem.
Nie należy używać flamastrów ani ołówków.
Zwracamy się z prośbą o nieingerowanie w układ i nieprzerabianie składanych wniosków
oraz przekreślania lub dopisywania słów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Wnioski na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
prosimy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

 

OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI DO POBRANIA:

aktualne na dzień 27 września 2021 roku

 

AKTUALNE STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODO

 

A. PROCEDURA ZWIĄZANA Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ ZJAZDU, UZGODNIENIEM PROJEKTU ZJAZDU,
POŁĄCZENIEM DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ, POTWIERDZENIEM ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU
1. Wniosek na budowę, przebudowę lub likwidację zjazdu – etap I
2. Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu – etap II
3. Wniosek o wydanie potwierdzenia istniejącego zjazdu z drogi publicznej
4. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

 

B. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZGODNIENIEM LOKALIZACJI, PRZEBUDOWY
LUB REMONTU OGRODZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu obiektu budowlanego położonego przy drodze publicznej
2. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu ogrodzenia położonego przy drodze publicznej

 

C. PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYRAŻENIEM ZGODY I WYDANIEM WARUNKÓW TECHNICZNYCH
NA UMIESZCZENIA URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM
1. Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej

 

D. PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIA URZĄDZEŃ
W PASIE DROGOWYM, OBIEKTÓW HANDLOWYCH I REKLAM, ZGŁASZANIA AWARII
1. Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót
2. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
3. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
⇒ 4. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym
⇒ 5. Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych /rusztowanie, zwyżka, kontener/, handlowych i reklam

 

E. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZGODNIENIEM PROJEKTU STAŁEJ, CZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU DROGOWEGO, WYDANIEM ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO I – II KATEGORII
⇒ 1. Wniosek o uzgodnienie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
⇒ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I – II na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

F. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UZYSKANIEM ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW,
KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM
/Wniosek w trakcie opracowania/

 

G. PROCEDURA ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
⇒ 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

H. POZOSTAŁE WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI
⇒ 1. Pełnomocnictwo szczególne
⇒ 2. Wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji 
⇒ 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
⇒ 4. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu (decyzja, pismo)
Skip to content