ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Załatwianie spraw

WAŻNE INFORMACJE:

Kompletne wnioski rozpatrywane są zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu Dróg bez zbędnej zwłoki jednak
nie później niż w ciągu miesiąca licząc od daty wpływu do Urzędu, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane
nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od daty wpływu do Urzędu.
Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021. poz. 735) w przypadku braków formalnych we wniosku, rozpatrzenie nastąpi
po ich uzupełnieniu, o czym strona składająca wniosek zostanie poinformowana pismem.
Decyzje, zezwolenia, oświadczenia i odpowiedzi na pisma wysyłane są pocztą zwykłą, na wniosku
istnieje możliwość wskazania odbioru osobistego.

 

UWAGA:

Wnioski oraz wymagane załączniki należy wypełnić czytelnie, niebieskim długopisem.
Nie należy używać flamastrów ani ołówków.
Zwracamy się z prośbą o nieingerowanie w układ i nieprzerabianie składanych wniosków
oraz przekreślania lub dopisywania słów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Wnioski na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
prosimy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

 

OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI DO POBRANIA:

aktualne na dzień 7 lipca 2021 roku
1. Wniosek na budowę, przebudowę lub likwidację zjazdu – etap I
2. Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu – etap II
3. Wniosek o wydanie potwierdzenia istniejącego zjazdu z drogi publicznej
4. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
5. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu obiektu budowlanego położonego przy drodze publicznej
6. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
7. Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
8. Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót
9. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
10. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
⇒ 11. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym
⇒ 12. Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych /rusztowanie, zwyżka, kontener/, handlowych i reklam
⇒ 13. Wniosek o uzgodnienie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
⇒ 14. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I – II na przejazd pojazdu nienormatywnego
⇒ 15. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
⇒ 16. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

 

⇒ 17. AKTUALNE STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
⇒ 18. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
⇒ 19. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODO
Skip to content