ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów samorządowych, które odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia 2024 r.
przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie
umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych:
1. Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzgodnienia z zarządcą tej drogi,
druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=518&idmp=19&r=r.
2. W następnej kolejności zostanie wydana decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie
pasa drogowego, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=176&idmp=19&r=r.
3. Plakaty wyborcze, banery muszą zostać umieszczone w pasie drogowym w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu
drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie mogą być umieszczane
na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscu, w którym umieszczenie materiałów
wyborczych powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
5. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w punktach powyższych przedmiotowe reklamy będą zdemontowane
przez brygady interwencyjne oraz zostaną zmagazynowane na terenie siedziby ZDP i udostępnione do odbioru w terminie
14 dni w godzinach pracy Urzędu.

 

1. Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej w Ożarowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
2 Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Niedziałkowskiego
do ul. Srebrnej.
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 01/2024 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach z dnia 5 stycznia 2024 roku
w piątek 29 marca 2024 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 roku)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.
Przebudowa DP 3224S  ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach, której rozpoczęcie prac
jest planowane na listopad 2023 roku będzie polegać na:
– wymianie warstw bitumicznych jezdni,
– pełnej wymianie konstrukcji drogi,
– budowie ciągu pieszo rowerowego,
– budowie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami,
– wykonanie odwodnienia drogi przez odtworzenie rowów otwartych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
 Zakończenie prac przewidujemy w III kwartale 2025r.

 

 

Rozpoczął się remont drogi powiatowej 3280 S – ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ronda SMZT do skrzyżowania
z ul. Wyspiańskiego. Ruch na przedmiotowym odcinku prowadzony jest wahadłowo. Prace polegać będą na frezowaniu
nawierzchni, wymienianie części podbudowy i położenia nowej nakładki asfatowej. Roboty drogowe prowadzone będą
przez najbliższe trzy tygodnie.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, że od dnia 10 maja br., w godzinach popołudniowych
zostanie otwarty przejazd pod wiaduktem na ul. Szybowej w Radzionkowie.
Na przedmiotowym odcinku drogi zostały uzupełnione ubytki.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Tutejszy Zarząd Dróg informuje, że w piątek, to jest 7 kwietnia 2023 roku
przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach 7:00 – 13:00.

 

W związku z licznymi pracami w pasie drogowym dróg powiatowych bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
przypominamy o konieczności przedłożenia wniosku na zajęcie pasa celem przeprowadzenia planowanych prac.
Ponadto informujemy, że  przedmiotowe wnioski należy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej pod wskazanym adresem:
https://www.zdp.tgory.pl/zalatwianie-spraw/

 

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1693)
za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
karę pieniężną w wysokości  10 – krotności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (art. 29a i 40 o drogach publicznych)
zgodnie z Uchwałą nr L/429/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1032 z dnia 6 lutego 2023 roku).

 

Skip to content