ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

1. Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej w Ożarowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
2 Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Niedziałkowskiego
do ul. Srebrnej.
Przebudowa DP 3224S  ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach, której rozpoczęcie prac
jest planowane na listopad 2023 roku będzie polegać na:
– wymianie warstw bitumicznych jezdni,
– pełnej wymianie konstrukcji drogi,
– budowie ciągu pieszo rowerowego,
– budowie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami,
– wykonanie odwodnienia drogi przez odtworzenie rowów otwartych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
 Zakończenie prac przewidujemy w III kwartale 2025r.

 

 

Rozpoczął się remont drogi powiatowej 3280 S – ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ronda SMZT do skrzyżowania
z ul. Wyspiańskiego. Ruch na przedmiotowym odcinku prowadzony jest wahadłowo. Prace polegać będą na frezowaniu
nawierzchni, wymienianie części podbudowy i położenia nowej nakładki asfatowej. Roboty drogowe prowadzone będą
przez najbliższe trzy tygodnie.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, że od dnia 10 maja br., w godzinach popołudniowych
zostanie otwarty przejazd pod wiaduktem na ul. Szybowej w Radzionkowie.
Na przedmiotowym odcinku drogi zostały uzupełnione ubytki.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Tutejszy Zarząd Dróg informuje, że w piątek, to jest 7 kwietnia 2023 roku
przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach 7:00 – 13:00.

 

W związku z licznymi pracami w pasie drogowym dróg powiatowych bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
przypominamy o konieczności przedłożenia wniosku na zajęcie pasa celem przeprowadzenia planowanych prac.
Ponadto informujemy, że  przedmiotowe wnioski należy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej pod wskazanym adresem:
https://www.zdp.tgory.pl/zalatwianie-spraw/

 

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1693)
za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
karę pieniężną w wysokości  10 – krotności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (art. 29a i 40 o drogach publicznych)
zgodnie z Uchwałą nr L/429/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1032 z dnia 6 lutego 2023 roku).

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych:

 

1) WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I i II
2) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Bank Millennium S.A. 16 1160 2202 0000 0005 4587 0247 – rachunek bieżący
3) WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Bank Millennium S.A. 62 1160 2202 0000 0005 4587 0486 – rachunek depozytowy

 

Skip to content