ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Wykonanie barier ochronnych skrajnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach


Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych


Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach na miejsce wbudowaniaUtrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021 z podziałem na zadania częściowe.


Remont obiektów mostowych oraz przepustów będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.


Remont poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Remonty kapitalne oraz cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Wykonanie elementów oznakowania poziomego nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.


Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”.


Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S, ulica Główna w Zendku”.


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy DP 3290 S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach.


Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.


Przebudowa DP 3210 S i DP 3207 S ul. Główna w Zendku.


Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020


Budowa chodnika w ciągu DP 3242 S ul. 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.


Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.


Przebudowa drogi powiatowej 3200 S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap II.


Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu DP 3222 S ul.Mickiewicza w Zbrosławicach.


Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210 S i DP 3207 S ul. Główna w Zendku”.


Nasadzanie drzew w ciągu DP 3271 S ul.Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu DP 3200 S ul. Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem pni oraz pielęgnacją nasadzonych drzew.


Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.


Przebudowa DP 3299 S ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.


Skip to content