ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.zdp.tgory.pl/

Data publikacji strony internetowej: 10.01.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.04.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.01.2021. Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 29.04.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. (odnośniki do raportów: strona https://www.zdp.tgory.pl/).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Osobą odpowiedzialną jest Pani Kornelia Knopp. Kontaktować można się dzwoniąc nr nr telefonu 32 2854862 lub wysyłając na pocztę elektroniczną na

adres: sekretariat@zdp.tgory.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skip to content