zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020

Przedmiot zamówienia obejmuje odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych materiałami
do oznakowania cienkowarstwowego (farbami) i grubowarstwowego wraz z wykonaniem mechanicznego
oczyszczenia jezdni dróg przed malowaniem zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym.

 

⇒ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami ⇐