ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Zakresy czynności

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI:

 • prowadzenie spraw pracowniczych, w tym akt osobowych, ewidencji czasu pracy, list obecności, ewidencji wyjść w czasie pracy, spraw socjalnych,
 • kierowanie na badania profilaktyczne i szkolenia
 • prowadzenie ewidencji mienia powierzonego pracownikom z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym organizacja szkoleń, nadzór nad prawidłowością wyposażenia i ochrony osobistej pracowników, wykonywanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nad warunkami pracy
 • obsługa sekretariatu
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz innych przesyłek
 • przygotowywanie dokumentacji i korespondencji
 • prowadzenie ewidencji korespondencji
 • prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją urządzeń, śródków transportowych i maszyn
 • prowadzenie prac z zakresu ochrony p-pożarowej
 • prowadzenie archiwum ZDP
 • zamawianie i dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu dla potrzeb działalności ZDP
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z użytkowaniem przez ZDP budynków, placów i pomieszczeń (nadzór, zabezpieczenie mienia, utrzymanie w odpowiednim stanie)
 • prowadzenie i dokonywanie wpisów do książek obiektu budowlanego
 • prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem majątku użytkowanego przez ZDP
 • prowadzenie magazynu materiałów jednostki
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI:

 • organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych prowadzenie pozostałych form zakupu materiałów i usług objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • sporządzanie umów z wykonawcami
 • realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy PZP i innych przepisów w zakresie zamówień publicznych
 • prowadzenie rejestru umów
 • prowadzenie zadań związanych z aktualizacją strony internetowej www.zdp.tgory.pl oraz www.zdp.bip.info.pl w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Zamówień Publicznych

DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI:

 • przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych budowy, modernizacji i remontów dróg oraz drogowych obiektów mostowych
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • prowadzenie wstępnych przedmiarów robót
 • odbiór i weryfikacja opracowywanych dokumentacji technicznych na zadania drogowe
 • przekazywanie terenów budowy, kontrola nad przestrzeganiem zakresu zleconych robót, kontrola nad prawidłowością zabezpieczenia robót, udział w odbiorach robót
 • dokonywanie odbiorów robót dot. budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich
 • dokonywanie kontroli obmiarów wykonanych robót, kosztorysów powykonawczych wraz z dokumentacją budowy (robót)
 • kontrola prawidłowości wykonanych robót prowadzonych przez obcych inwestorów w pasach drogowych
 • prowadzenie kontroli gwarancyjnych wykonanych robót drogowych
 • przygotowywanie danych do planowania, analizy i sprawozdawczości
 • projektów finansowych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznychprowadzenie ewidencji zleconych robót drogowych

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI:

 • planowanie, nadzorowanie robót z zakresu utrzymania zieleni w pasie drogowym
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i jezdni
 • opracowywanie, opiniowanie, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego
 • wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • dokonywanie odbiorów zleconych i własnych robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg i pasa drogowego
 • wykonywanie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg
 • przeciwdziałanie awariom powstającym w pasie drogowym
 • przekazywanie informacji o awariach gestorom urządzeń obcych w pasie drogowym
 • dokonywanie systematycznych przeglądów stanu technicznego dróg i ulic na terenie powiatu
 • sporządzanie raportów o bieżącym stanie dróg oraz przekazywanie ich do działu ewidencji
 • nadzór nad robotami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. nawierzchni dróg, ulic, chodników, rowów i kanalizacji
 • wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz naliczanie i pobieranie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu
 • prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi
 • przyjmowanie interwencji użytkowników dróg oraz prowadzenie ewidencji zgłaszanych interwencji

DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI:

 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z uzupełnieniem komputerowej bazy danych
 • dokonywanie uzgodnień i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz naliczanie i pobieranie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu
 • prowadzenie ewidencji awaryjnego zajmowania pasa drogowego
 • prowadzenie ewidencji wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz kontrola przestrzegania wydawanych zezwoleń
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe, w szczególności ustalenie powierzchni gruntu niezbędnej do lokalizacji pasa drogowego dróg powiatowych
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez osoby zajmujące pas drogowy
 • ewidencjonowanie raportów o bieżącym stanie dróg otrzymywanych z działu utrzymania dróg i mostów
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • prowadzenie zadań związanych z aktualizacją strony internetowej www.zdp.tgory.pl oraz www.zdp.bip.info.pl

KIEROWNIK SŁUŻBY DROGOWEJ POWOŁYWANY PRZEZ DYREKTORA ZDP ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI:

 • przyjmowanie interwencji użytkowników dróg oraz prowadzenie ewidencji zgłaszanych interwencji
 • dokonywanie wizji w terenie związanych z interwencjami
 • interwencyjne uzupełnianie oznakowania dróg i mostów, doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, doraźne naprawy uszkodzeń poboczy, rowów oraz skarp, nasypów i wykopów
 • utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków
 • wykonywanie wszelkich drobnych utrzymaniowych i konserwacyjnych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu

DZIAŁ KSIĘGOWY I KADRY ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI:

 • prowadzenie rachunkowości ZDP zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie kasy i wykonywanie czynności związanych z operacjami kasowymi
 • nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji majątku jednostki
 • ewidencja oraz obsługa finansowa zobowiązań bieżących
 • obsługa rachunku dochodów własnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie projektów planów finansowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb GUS
 • ewidencja i bieżąca kontrola wydatków oraz kierunków ich rozdysponowania według paragrafów klasyfikacji budżetowej
 • opracowywanie raportów i analiz na użytek wewnętrzny
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych pracowników jednostki
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-4
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • prowadzenie innych spraw wynikających z odrębnych przepisów
Skip to content